Asociația Excelsior
 • Home
 • Proiecte
 • Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ

 

Proiectul "Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ" este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 1: "Administrație publică și sistem judiciar eficiente", Obiectivul specific 1.1: "Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP".

Obiectivul general:

Îmbunătățirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări, prin creșterea capacității organizației non-guvernamentale de a formula și a promova politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, având ca scop dezvoltarea și introducerea unor sisteme și standarde în administrația publică, orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice:

 • Facilitarea dezvoltării mecanismelor de formulare, promovare și monitorizare a politicilor publice, de consolidare a dialogului social și civic, precum și înțelegerea nevoii de reformare a administrației publice, prin aprofundarea și realizarea analizei detaliate de nevoi și necesități existente la nivel național în domeniul învățământului superior pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări;
 • Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților a 40 persoane din grupul țintă, reprezentanți ai ONG-ului, în urma participării la sesiuni de instruire în formularea politicilor publice și în managementul strategic, inclusiv prin abordarea temelor de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare;
 • Formularea și promovarea a cel puțin 2 politici publice în domeniul învățământului superior, care vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de studenți și absolvenți, ca urmare a dezvoltării unui mecanism performat și profesionist (caravană națională sub forma unor evenimente de tip "masă rotundă", cu aplicabilitate de workshop), pentru formularea și promovarea de politici publice alternative;
 • Crearea și dezvoltarea de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de consolidare a dialogului social și civic, prin dezvoltarea unui sistem online de monitorizare și evaluare, dar și prin dezvoltarea unui manual de bune practice sub forma unui standard cu aplicabilitate în sectorul public și privat, privind implementarea instrumentelor/sistemelor dezvoltate prin proiect.

Principalele activități:

 • Informarea și publicitatea proiectului;
 • Realizarea unei analize naționale privind cauzele exodului absolvenților de învățământ superior și fundamentarea dezbaterilor privind necesitatea formulării de politici publice în domeniul învățământului superior;
 • Pregătirea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG cu scopul creșterii capacității de a formula politici publice alternative;
 • Pregătirea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG în domeniul "managementului strategic";
 • Realizarea unei caravane naționale sub forma unor evenimente de tip "masă rotunda" cu aplicabilitate de workshop (8 evenimente regionale și 1 central), în vederea elaborării a 2 politici publice ce vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai învățământului superior;
 • Elaborarea a 2 politici publice ce vin în spijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai învățământului superior;
 • Diseminarea și promovarea celor 2 politici publice formulate;
 • Dezvoltarea unui sistem online de monitorizare și evaluare a politicilor publice, de consolidare a dialogului social și civic și de prevenție a exodului de absolvenți ai învățământului superior;
 • Dezvoltarea unui manual de bune practice.


Durata proiectului: 16 luni

Accesati site-ul proiectului

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație